ใบสมัครเข้าไลน์กลุ่ม RPG

จุดประสงค์

จุดประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นสื่อกลางในการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน HR & Admin โดยสมาชิกสามารถนาข้อมูลที่เกี่ยวกับงานด้าน HR เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์, แบ่งปันข้อมูล, การนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิกหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน รวมถึงการซักถามเกี่ยวกับงานหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน HR ทางเราจะเป็นสื่อกลางในการหาคาตอบให้กับสมาชิกทุกท่าน ทั้งการติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็นขอให้สมาชิกทุกท่านยืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และการเคารพกฎกติการและนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ ด้วยเหตุผล

บันทึกข้อตกลง (MOU)

 1. ระเบียบข้อบังคับและข้อปฏิบัติทั่วไป
  1.1 ไม่กล่าวพาดพิงสถาบัน, บริษัทต่าง ๆ, ห้างหุ้นส่วนจากัด, คณะบุคคล และกลุ่มคนใด ๆ ทั้งสิ้น
  1.2 ไม่ฝักใฝ่การเมืองหรือแสดงความคิดเห็นพาดพิงเรื่องการเมือง
  1.3 เนื้อหาและความคิดเห็นในกลุ่ม เป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
  1.4 การโพสต์ในกระดานกลุ่ม ขอให้เกี่ยวข้องกับงาน Admin & HR
  1.5 ต้องเป็นสมาชิก RPG เท่านั้น
  1.6 การเชิญสมาชิกเข้ากลุ่มจะเชิญโดย Admin ของกลุ่มเท่านั้น สมาชิกไม่สามารถเชิญบุคคลอื่นเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่ม line นี้ได้
  1.7 สมาชิกยอมรับและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติของกลุ่ม หากสมาชิกฝ่าฝืนหรือทาผิดข้อปฏิบัติ สมาชิกยินดีที่จะออกจากกลุ่มทันที
  1.8 หากสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ HR & Admin หรือ ย้ายบริษัทฯ จะแจ้งให้กับ Admin รับทราบทันที และอาจมีผลต่อการเป็นสมาชิกของกลุ่ม line
 2. จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
  2.1 ก่อนการแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนการแชร์ทุกครั้ง
  2.2 บทสนทนาต่าง ๆ ระหว่างเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ห้ามส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น