คณะกรรมการบริหาร RPG: กลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ

คณะกรรมการฯ ชุดใหม่ได้รับการเลือกตั้งประธานและกรรมการฯ ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยพี่ ๆ น้อง ๆ ที่ทำงานอยู่ในสายงานบริหารงานบุคคลหลายท่านจากหลากหลายบริษัทเข้ามาเป็นจิตอาสาช่วยการสานต่องานของชมรมฯ และรับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง จึงได้จัดทำเว็ปไซต์ RPG-Ayutthaya ขึ้นมา เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network ให้แก่สมาชิก และผู้ที่สนใจทั่วไป

อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด

คุณสมชาย นิยมค้า
ที่ปรึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ
บริษัท บริษัท บางกอกกล๊าส จํากัด
คุณบงกช แจ่มทวี
ที่ปรึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ
เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณวรงค์ ชุ่มชวย
ประธานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ
บริษัท เซคซั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 035-800100 ต่อ 108

คุณพิมพ์ปวีณ์ ครุฑบึงพร้าว
รองประธานฝ่ายทะเบียนและเหรัญญิก
บริษัท คาทายาม่า ไมโครนิคส์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 0-3574-6569-74 ต่อ 107
คุณณัชริกาญจน์ ทรัพย์ทรงชัย
รองประธานฝ่ายวิชาการและกิจกรรม
บริษัท ฟูรูกาวา พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 035-226432 – 8 ต่อ 210
คุณสุภาพร สีสุธรรม
รองประธานฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 035-331500 ต่อ 2222
คุณอภิญญา จันทโคตร์
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท บีไอจีแอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ –