post

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …

กระทรวงแรงงาน เผยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 ก.ย.61 ณ ตึกรัฐสภา มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … พร้อมตั้งกรรมธิการพิจารณาร่างให้เสร็จภายใน 30 วัน

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลใช้บังคับมาเป็นเวลานานทำให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการเพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้าง จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้การเปลี่ยนแปลง ตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทำงานโดยได้รับค่าจ้าง ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรได้โดยถือเป็นวันลาเพื่อคลอดบุตร เพิ่มอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป กำหนดให้การย้ายสถานประกอบกิจการรวมทั้งการย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือสถานที่อื่นของนายจ้าง และแก้ไขให้นายจ้างกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชาย และหญิงในงานที่มีค่าเท่าเทียมกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

post

Thailand Salary Guide 2018

คู่มือฐานเงินเดือนประจำปี 2018 จัดทำโดย Adecco Group Thailand

https://www.adecco.co.th/salary-guide

Publish every year since 2007, Adecco Thailand Salary Guide is a comprehensive overview of updated salary information from 5 job categories across key sectors and industries. The figures and information included in this Guide are based on information obtained from Adecco experts who work with Adecco clients and candidates every day of the week throughout the year. Each salary range is derived from the demand of market in those respective positions of Adecco clients in a year and is varied from position to position. The figures shown are base salary excluding compensations and fringe benefits.

post

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้าง ฯ จะต้องรับเข้าทำงาน ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 คลิก !

post

พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) 2560 มีผลใช้บังคับ 1 ก.ย. 2560

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด – พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๐

post

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำไตรมาส 2/2560 คลิก !

ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ย้อนหลังทั้งหมด คลิก !

 

post

ผลการสำรวจ เรื่องกฎหมายแรงงาน

ผลการสำรวจ เรื่องกฎหมายแรงงาน โดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
จากกลุ่มตัวอย่าง 137 ราย ส่วนใหญ่คือกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (27%) ผลการสำรวจสรุปได้ ดังนี้

  • 46% องค์กรให้ความสำคัญกับกฎหมายแรงงานในระดับมากที่สุด
  • 51.8% มีการสื่อสารข้อมูล ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเฉลี่ย 1-3 ครั้ง/ปี
  • 70.1% มีการสื่อสารข้อมูล ความรู้ ข่าวสารมากที่สุดในเรื่อง สิทธิการลาของลูกจ้าง
  • 61.3% องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดหรือ มีความเหมาะสมมากที่สุด
  • ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ค่าชดเชย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

post

Thailand Salary Guide 2017

คู่มือฐานเงินเดือนประจำปี 2017 จัดทำโดย Adecco Group Thailand

https://www.adecco.co.th/salary-guide

Publish every year since 2007, Adecco Thailand Salary Guide is a comprehensive overview of updated salary information from 5 job categories across key sectors and industries. The figures and information included in this Guide are based on information obtained from Adecco experts who work with Adecco clients and candidates every day of the week throughout the year. Each salary range is derived from the demand of market in those respective positions of Adecco clients in a year and is varied from position to position. The figures shown are base salary excluding compensations and fringe benefits.