post

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …

กระทรวงแรงงาน เผยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 ก.ย.61 ณ ตึกรัฐสภา มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … พร้อมตั้งกรรมธิการพิจารณาร่างให้เสร็จภายใน 30 วัน

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลใช้บังคับมาเป็นเวลานานทำให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการเพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้าง จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้การเปลี่ยนแปลง ตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทำงานโดยได้รับค่าจ้าง ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรได้โดยถือเป็นวันลาเพื่อคลอดบุตร เพิ่มอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป กำหนดให้การย้ายสถานประกอบกิจการรวมทั้งการย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือสถานที่อื่นของนายจ้าง และแก้ไขให้นายจ้างกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชาย และหญิงในงานที่มีค่าเท่าเทียมกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

post

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13:30 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุมการนิคมโรจนะ ประตู A

ในหัวข้อต่อไปนี้

 • 1. แนวโน้มปัญหาแรงงาน และข้อเรียกร้องปลายปี 2561 โดย…สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 2. วิเคราะห์เจาะลึกข้อเรียกร้องที่น่าสนใจล่าสุด เช่น
  2.1 ปรับค่าจ้างและการจ่ายโบนัสใช่หรือไม่
  2.2 ประเด็นใดบ้างที่ทำให้การเจรจายืดเยื้อ
  2.3 ศึกษาจากแนวคิดเจ้าของเคสกรณีศึกษาตัวจริง โดย…ผู้จัดการฝ่ายบุคคลจาก 3 บริษัทที่เกิดขึ้นจริง
 • 3. กฎหมายและแนวทางปฎิบัติ กรณีให้นายจ้างหักเงินกู้ยืม กยศ. โดย…คุณสมชาย นิยมค้า ที่ปรึกษาชมรม
 • 4. ถาม-ตอบ สาระพันปัญหาท้ายชั่วโมง

ส่งแบบตอบรับ และสำรองที่นั่งได้ที่ คุณจิรประภา วังผา E-mail : jiraprapa_hr@fptthai.co.th เบอร์โทร 035-226-432-8 ต่อ 220 หรือ คุณวรงค์ ชุ่มชวย E-mail : warong@seksun.co.th , natcharikan_hr@fptthai.co.th

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ RPG Training – Jun ‘2018

post

สรุปผลสำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรมความรู้ให้แก่สมาชิก RPG ประจำปี 2561

สรุปผลสำรวจ ความต้องการในการจัดกิจกรรม และตารางสรุปหลักสูตรอบรม ประจำปี 2561

 • ผลการสำรวจหลักสูตรอบรมประจำปี 2561

 • ผลการสำรวจรูปแบบการฝึกอบรมประจำปี 2561

ตารางสรุปหลักสูตรอบรมกลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ ประจำปี 2561

post

Thailand Salary Guide 2018

คู่มือฐานเงินเดือนประจำปี 2018 จัดทำโดย Adecco Group Thailand

https://www.adecco.co.th/salary-guide

Publish every year since 2007, Adecco Thailand Salary Guide is a comprehensive overview of updated salary information from 5 job categories across key sectors and industries. The figures and information included in this Guide are based on information obtained from Adecco experts who work with Adecco clients and candidates every day of the week throughout the year. Each salary range is derived from the demand of market in those respective positions of Adecco clients in a year and is varied from position to position. The figures shown are base salary excluding compensations and fringe benefits.

post

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้าง ฯ จะต้องรับเข้าทำงาน ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 คลิก !

post

การประชุมและงานบรรยาย ประจำเดือนตุลาคม 2560

กลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ (RPG) กำหนดจัดการประชุม และบรรยาย เรื่อง “เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแบบมืออาชีพ” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

บรรยาย โดย อาจารย์ สมชาย นิยมค้า
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่ที่รู้จักกันดี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในบริษัทไทย ญี่ปุ่น และอเมริกัน มาเกือบ 40 ปี
• อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน
• ปัจจุบันผู้ประนอมข้อพิพาทศาลแรงงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ (RPG) จึงขอเชิญบริษัทที่เป็นสมาชิก และไม่ได้เป็นสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายดังกล่าว ติดต่อจองที่นั่งได้ที่ คุณจิรประภา วังผา (คุณแอน) เบอร์โทรศัพท์ 08 9757 9114 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

post

พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) 2560 มีผลใช้บังคับ 1 ก.ย. 2560

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด – พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๐

post

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำไตรมาส 2/2560 คลิก !

ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ย้อนหลังทั้งหมด คลิก !

 

post

ภาพกิจกรรมประชุมและงานเสวนา เดือนเมษายน 2560

ภาพกิจกรรมการประชุมและงานเสวนา เรื่อง “ผ่า… ร่างแก้ไข พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 6 และพรบ.แรงงานสัมพันธ์ใหม่ (2560)” ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ผู้นำเสวนาและบรรยาย โดย อาจารย์ สมชาย นิยมค้า

post

การประชุมและงานเสวนา ประจำเดือนเมษายน 2560

ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ (RPG) กำหนดจัดการประชุม และงานอบรมเสวนา เรื่อง “ผ่า… ร่างแก้ไข พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 6 และพรบ.แรงงานสัมพันธ์ใหม่ (2560)” ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

ผู้นำเสวนาและบรรยาย โดย อาจารย์ สมชาย นิยมค้า
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่ที่รู้จักกันดี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในบริษัทไทย ญี่ปุ่น และอเมริกัน มาเกือบ 40 ปี
• อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน
• ปัจจุบันผู้ประนอมข้อพิพาทศาลแรงงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ (RPG) จึงขอเชิญบริษัทที่เป็นสมาชิก และไม่ได้เป็นสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว จำนวน 60 ที่นั่ง เปิดรับสมัครถึงวันที่ 6 เมษายน 2560 ติดต่อจองที่นั่งได้ที่ คุณจิรประภา วังผา (คุณแอน) เบอร์โทรศัพท์ 08 9757 9114 หรือคุณอภิญญา จันทโคตร (คุณดา) เบอร์โทรศัพท์ 08 1372 700 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้