post

HR School : หลักสูตรเปลี่ยน HR มือใหม่ให้ทำงานได้อย่างมืออาชีพ

HR School โดยอาจารย์ออมทรัพย์ บุตรแก้ว ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ นำเสนอโปรแกรมทอง หลักสูตรเปลี่ยน HR มือใหม่ให้ทำงานได้อย่างมืออาชีพ (ง่าย ๆ ไม่ยาก ไม่เยอะ) ด้วยเนื้อหาที่เหมาะสมกับปัจจุบันสอนเน้นให้เครื่องมือไปทำงานเลย ด้วยประสบการณ์จริง ตรง ลีลาสนุกสนาน เร้าใจ ไม่ง่วง รับประกัน… ความไม่เยอะ ทุกเรื่องเข้าใจใช้ทำงานได้ใน 3 ชั่วโมง

สำรองที่นั่งหลักสูตร คลิก !

หลักสูตรต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สอบถามเพิ่มเติม โทร 035 226432 ต่อ 220 หรือสอบถามในไลน์กลุ่มโรจนะ

post

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพื่อยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะทำให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความมั่นคงในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะเป็นประโยชน์แก่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

มติชนออนไลน์ สรุปเนื้อหาสาระสำคัญ ของพ.ร.บ.ดังกล่าว จะให้สิทธิประโยชน์ลูกจ้าง 7 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ

ประเด็นที่ 1  ลากิจธุระจำเป็นได้ค่าจ้าง 3 วันทำงานต่อปี

ประเด็นที่ 2 ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ลาก่อนคลอด หลังคลอดได้ 98 วัน

ประเด็นที่ 3 กรณีนายจ้างมีการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนนิติบุคคล หากลูกจ้างไม่ยินยอม ก็สามารถรับค่าชดเชยพิเศษตามกฎหมายฉบับนี้ โดยหากทำงานมาครบ 20 ปีก็ได้รับ 400 วัน

ประเด็นที่ 4 ได้รับค่าชดเชยใหม่กรณีเลิกจ้างจะเพิ่มเป็น 6 อัตราจาก 5 อัตรา คือ อัตราที่ 1 ลูกจ้างที่ทำงานมาครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปีได้ค่าขดเชย 30 วัน อัตราที่ 2 ลูกจ้างหากทำงานครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 3 ปี ได้ค่าชดเชย 90 วัน อัตราที่ 3 ลูกจ้างทำงานครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปีจะได้รับเงินชดเชย 180 วัน  อัตราที่ 4 ทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินชดเชย 240 วัน  อัตราที่ 5 ลูกจ้างทำงานครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ได้เงินชดเชย  300 วัน และอัตราที่ 6 ลูกจ้างทำงานครบ 20 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินชดเชย 400 วัน

ประเด็นที่ 5 กรณีย้ายสถานประกอบการไปที่อี่น หากลูกจ้างไม่ตามไปก็สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ และได้สิทธิชดเชยตาม 6 อัตรา ซึ่งกฎหมายเก่าไม่ได้เลย เราต้องตามไป แต่ของใหม่ให้สิทธิเราเลือกได้

ประเด็นที่ 6 กรณีค่าตอบแทน หากนายจ้างไม่จ่ายค่าตอบแทน จะเป็นในบางอาชีพ อย่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คนขับรถส่งของ ก็เป็นงานที่ไม่มีค่าล่วงเวลา แต่จะได้ค่าตอบแทนเป็นหลัก หากเกินเวลาปกติ โดยของเดิมดอกเบี้ยให้ร้อยละ 7.5 ต่อปีกรณีลูกจ้างไปฟ้องขอ แต่กฎหมายใหม่ให้ได้สูงสุดถึง 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

และประเด็นที่ 7 ให้สิทธิเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย โดยลูกจ้างมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องค่าจ้าง ค่าตอบแทน ซึ่งกฎหมายเดิมไม่กำหนด แต่ของใหม่เราเพิ่มตรงนี้ว่า ลูกจ้างชายหญิงมีงานเท่าเทียมกันต้องได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน ซึ่งตรงนี้สอดคล้องกับอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 100

ทั้งนี้ พ.ร.บ.นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

แหล่งข้อมูล ประชาไท

post

เชิญสมาชิกร่วมสัมมนาจร 7-8 ธ.ค. ณ รอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท นครนายก

ชมรมบริหารงานบุคคลโรจนะ (RPG) จัดสัมมนาจรเพื่อเสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิก ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม และวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 (2 วัน 1 คืน) ณ รอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท นครนายก โดยมีหัวข้อการสัมมนาจรดังต่อไปนี้

 1. Proactive ER Strategy
 2. BCB (Business Continuity Plan)
 3. Update พรบ. คุ้มครองแรงงาน และ พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พร้อมตัวอย่างสถานการณ์ล่าสุด
 4. กิจกรรม Walk Rally เชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายคน HR
 5. ถาม-ตอบ สาระพันปัญหา กับกูรูด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 6. กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

อัตราค่าสัมมนา : สำหรับสมาชิกใหม่ที่ต่ออายุปี 2561 หรือผู้ติดตาม ชำระในอัตราท่านละ 1,000 บาท

หากท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมเสวนาดังกล่าว สามารถแจ้งสำรองที่นั่งได้ทาง

E-mail : warong@seksun.co.th, natcharikan_hr@fptthai.co.th, jiraprapa_hr@fptthai.co.th

post

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …

กระทรวงแรงงาน เผยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 ก.ย.61 ณ ตึกรัฐสภา มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … พร้อมตั้งกรรมธิการพิจารณาร่างให้เสร็จภายใน 30 วัน

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลใช้บังคับมาเป็นเวลานานทำให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการเพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้าง จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้การเปลี่ยนแปลง ตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทำงานโดยได้รับค่าจ้าง ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรได้โดยถือเป็นวันลาเพื่อคลอดบุตร เพิ่มอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป กำหนดให้การย้ายสถานประกอบกิจการรวมทั้งการย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือสถานที่อื่นของนายจ้าง และแก้ไขให้นายจ้างกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชาย และหญิงในงานที่มีค่าเท่าเทียมกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

post

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13:30 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุมการนิคมโรจนะ ประตู A

ในหัวข้อต่อไปนี้

 • 1. แนวโน้มปัญหาแรงงาน และข้อเรียกร้องปลายปี 2561 โดย…สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 2. วิเคราะห์เจาะลึกข้อเรียกร้องที่น่าสนใจล่าสุด เช่น
  2.1 ปรับค่าจ้างและการจ่ายโบนัสใช่หรือไม่
  2.2 ประเด็นใดบ้างที่ทำให้การเจรจายืดเยื้อ
  2.3 ศึกษาจากแนวคิดเจ้าของเคสกรณีศึกษาตัวจริง โดย…ผู้จัดการฝ่ายบุคคลจาก 3 บริษัทที่เกิดขึ้นจริง
 • 3. กฎหมายและแนวทางปฎิบัติ กรณีให้นายจ้างหักเงินกู้ยืม กยศ. โดย…คุณสมชาย นิยมค้า ที่ปรึกษาชมรม
 • 4. ถาม-ตอบ สาระพันปัญหาท้ายชั่วโมง

ส่งแบบตอบรับ และสำรองที่นั่งได้ที่ คุณจิรประภา วังผา E-mail : jiraprapa_hr@fptthai.co.th เบอร์โทร 035-226-432-8 ต่อ 220 หรือ คุณวรงค์ ชุ่มชวย E-mail : warong@seksun.co.th , natcharikan_hr@fptthai.co.th

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ RPG Training – Jun ‘2018

post

สรุปผลสำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรมความรู้ให้แก่สมาชิก RPG ประจำปี 2561

สรุปผลสำรวจ ความต้องการในการจัดกิจกรรม และตารางสรุปหลักสูตรอบรม ประจำปี 2561

 • ผลการสำรวจหลักสูตรอบรมประจำปี 2561

 • ผลการสำรวจรูปแบบการฝึกอบรมประจำปี 2561

ตารางสรุปหลักสูตรอบรมกลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ ประจำปี 2561

post

Thailand Salary Guide 2018

คู่มือฐานเงินเดือนประจำปี 2018 จัดทำโดย Adecco Group Thailand

https://www.adecco.co.th/salary-guide

Publish every year since 2007, Adecco Thailand Salary Guide is a comprehensive overview of updated salary information from 5 job categories across key sectors and industries. The figures and information included in this Guide are based on information obtained from Adecco experts who work with Adecco clients and candidates every day of the week throughout the year. Each salary range is derived from the demand of market in those respective positions of Adecco clients in a year and is varied from position to position. The figures shown are base salary excluding compensations and fringe benefits.

post

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้าง ฯ จะต้องรับเข้าทำงาน ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 คลิก !

post

การประชุมและงานบรรยาย ประจำเดือนตุลาคม 2560

กลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ (RPG) กำหนดจัดการประชุม และบรรยาย เรื่อง “เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแบบมืออาชีพ” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

บรรยาย โดย อาจารย์ สมชาย นิยมค้า
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่ที่รู้จักกันดี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในบริษัทไทย ญี่ปุ่น และอเมริกัน มาเกือบ 40 ปี
• อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน
• ปัจจุบันผู้ประนอมข้อพิพาทศาลแรงงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ (RPG) จึงขอเชิญบริษัทที่เป็นสมาชิก และไม่ได้เป็นสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายดังกล่าว ติดต่อจองที่นั่งได้ที่ คุณจิรประภา วังผา (คุณแอน) เบอร์โทรศัพท์ 08 9757 9114 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้