post

ครม. มีมติขยายเวลาการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 90/91

ครม. มีมติขยายเวลาการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภ.ง.ด. 90/91 ทั้งการยื่นภาษีแบบออนไลน์ และการยื่นภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ออกไปอีก 3 เดือน เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 63 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษี โดยขณะนี้ผู้ที่ต้องการขอคืนภาษีสามารถยื่นแบบ ฯ ได้แล้ว “ยิ่งยื่นภาษีเร็ว ก็ได้ภาษีคืนเร็ว” รวมถึงได้ออกมาตรการดูแลภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาและปัจจัยด้านต่าง ๆ อีกด้วย

post

ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้ารพ.ใกล้ที่เกิดเหตุได้ทันที

สำนักงานประกันสังคมขอแนะนำให้ผู้ประกันตนพกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไว้ หากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือมีอาการเจ็บป่วยกะทันหัน ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยสำนักงานประกันสังคม จะพิจารณาจ่ายประโยชน์ทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ให้ภายใน 72 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตน หรือโรงพยาบาลที่ให้การรักษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง แจ้งโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ ทราบโดยเร็ว ตั้งแต่เข้ารับการรักษาเพื่อให้โรงพยาบาล รับผิดชอบให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตนต่อไป

การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ที่มีนโยบายให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรมตามสิทธิของผู้ป่วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) รวมทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 3 กองทุนทั้งระบบกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่” หรือ UNIVERSAL COVERAGE FOR EMERGENCY PATIENTS (UCEP) ด้วยระบบการรักษากรณีผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีความเสี่ยง ต่อการเสียชีวิตสูง โดยผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไม่ถูกทวงถามสิทธิก่อนรักษา ไม่ต้องสำรองค่ารักษา ไม่ถูกบ่ายเบี่ยงการรักษา และได้รับการดูแลรักษาจนกว่าอาการจะทุเลา ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในระบบบริการทางการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคมว่าทุกคนจะได้รับการบริการสาธารณสุขที่จำเป็นอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคม ยังคงมีการพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

post

ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 63

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษา และพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ (๓) และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

ราชกิจจาฯ ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำใหม่ คลิกที่นี่

ข้อ 6 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสามร้อยยี่สิบห้าบาท ในท้องที่จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี

post

ภาพกิจกรรม Module 4 Modern Compensation

รวมภาพกิจกรรม
Module 4 Salary & Payroll
มองโลกใหม่ ให้ไกลไปกว่างาน Payroll ทำ OT
รู้จักเข้าใจสวัสดิการใหม่ สไตล์ Non Cash
ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

post

ภาพกิจกรรม HR School Module 2 ครบเครื่องเรื่อง Recruit

ภาพกิจกรรม HR School Module 2 ครบเครื่องเรื่อง Recruit
(6 ขั้นตอน 15 กิจกรรม KPI ในงาน Recruit)

ณ วันที่ 6 กันยายน 2562

post

เสวนาทบทวนแก้ไขข้อบังคับการทำงาน พรบ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

เสวนาทบทวนแก้ไขข้อบังคับการทำงาน (ภาคปฎิบัติ) 7 สิทธิประโยชน์ พรบ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
ร่วมด้วยช่วยกันมองต่างมุม และแชร์ประสบการณ์ความรู้ พรบ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมการนิคมโรจนะ

post

HR School : หลักสูตรเปลี่ยน HR มือใหม่ให้ทำงานได้อย่างมืออาชีพ

HR School โดยอาจารย์ออมทรัพย์ บุตรแก้ว ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ นำเสนอโปรแกรมทอง หลักสูตรเปลี่ยน HR มือใหม่ให้ทำงานได้อย่างมืออาชีพ (ง่าย ๆ ไม่ยาก ไม่เยอะ) ด้วยเนื้อหาที่เหมาะสมกับปัจจุบันสอนเน้นให้เครื่องมือไปทำงานเลย ด้วยประสบการณ์จริง ตรง ลีลาสนุกสนาน เร้าใจ ไม่ง่วง รับประกัน… ความไม่เยอะ ทุกเรื่องเข้าใจใช้ทำงานได้ใน 3 ชั่วโมง

สำรองที่นั่งหลักสูตร คลิก !

หลักสูตรต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สอบถามเพิ่มเติม โทร 035 226432 ต่อ 220 หรือสอบถามในไลน์กลุ่มโรจนะ

post

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพื่อยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะทำให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความมั่นคงในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะเป็นประโยชน์แก่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

มติชนออนไลน์ สรุปเนื้อหาสาระสำคัญ ของพ.ร.บ.ดังกล่าว จะให้สิทธิประโยชน์ลูกจ้าง 7 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ

ประเด็นที่ 1  ลากิจธุระจำเป็นได้ค่าจ้าง 3 วันทำงานต่อปี

ประเด็นที่ 2 ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ลาก่อนคลอด หลังคลอดได้ 98 วัน

ประเด็นที่ 3 กรณีนายจ้างมีการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนนิติบุคคล หากลูกจ้างไม่ยินยอม ก็สามารถรับค่าชดเชยพิเศษตามกฎหมายฉบับนี้ โดยหากทำงานมาครบ 20 ปีก็ได้รับ 400 วัน

ประเด็นที่ 4 ได้รับค่าชดเชยใหม่กรณีเลิกจ้างจะเพิ่มเป็น 6 อัตราจาก 5 อัตรา คือ อัตราที่ 1 ลูกจ้างที่ทำงานมาครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปีได้ค่าขดเชย 30 วัน อัตราที่ 2 ลูกจ้างหากทำงานครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 3 ปี ได้ค่าชดเชย 90 วัน อัตราที่ 3 ลูกจ้างทำงานครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปีจะได้รับเงินชดเชย 180 วัน  อัตราที่ 4 ทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินชดเชย 240 วัน  อัตราที่ 5 ลูกจ้างทำงานครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ได้เงินชดเชย  300 วัน และอัตราที่ 6 ลูกจ้างทำงานครบ 20 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินชดเชย 400 วัน

ประเด็นที่ 5 กรณีย้ายสถานประกอบการไปที่อี่น หากลูกจ้างไม่ตามไปก็สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ และได้สิทธิชดเชยตาม 6 อัตรา ซึ่งกฎหมายเก่าไม่ได้เลย เราต้องตามไป แต่ของใหม่ให้สิทธิเราเลือกได้

ประเด็นที่ 6 กรณีค่าตอบแทน หากนายจ้างไม่จ่ายค่าตอบแทน จะเป็นในบางอาชีพ อย่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คนขับรถส่งของ ก็เป็นงานที่ไม่มีค่าล่วงเวลา แต่จะได้ค่าตอบแทนเป็นหลัก หากเกินเวลาปกติ โดยของเดิมดอกเบี้ยให้ร้อยละ 7.5 ต่อปีกรณีลูกจ้างไปฟ้องขอ แต่กฎหมายใหม่ให้ได้สูงสุดถึง 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

และประเด็นที่ 7 ให้สิทธิเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย โดยลูกจ้างมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องค่าจ้าง ค่าตอบแทน ซึ่งกฎหมายเดิมไม่กำหนด แต่ของใหม่เราเพิ่มตรงนี้ว่า ลูกจ้างชายหญิงมีงานเท่าเทียมกันต้องได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน ซึ่งตรงนี้สอดคล้องกับอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 100

ทั้งนี้ พ.ร.บ.นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

แหล่งข้อมูล ประชาไท

post

เชิญสมาชิกร่วมสัมมนาจร 7-8 ธ.ค. ณ รอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท นครนายก

ชมรมบริหารงานบุคคลโรจนะ (RPG) จัดสัมมนาจรเพื่อเสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิก ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม และวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 (2 วัน 1 คืน) ณ รอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท นครนายก โดยมีหัวข้อการสัมมนาจรดังต่อไปนี้

  1. Proactive ER Strategy
  2. BCB (Business Continuity Plan)
  3. Update พรบ. คุ้มครองแรงงาน และ พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พร้อมตัวอย่างสถานการณ์ล่าสุด
  4. กิจกรรม Walk Rally เชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายคน HR
  5. ถาม-ตอบ สาระพันปัญหา กับกูรูด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  6. กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

อัตราค่าสัมมนา : สำหรับสมาชิกใหม่ที่ต่ออายุปี 2561 หรือผู้ติดตาม ชำระในอัตราท่านละ 1,000 บาท

หากท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมเสวนาดังกล่าว สามารถแจ้งสำรองที่นั่งได้ทาง

E-mail : warong@seksun.co.th, natcharikan_hr@fptthai.co.th, jiraprapa_hr@fptthai.co.th