post

ภาพกิจกรรม Module 4 Modern Compensation

รวมภาพกิจกรรม
Module 4 Salary & Payroll
มองโลกใหม่ ให้ไกลไปกว่างาน Payroll ทำ OT
รู้จักเข้าใจสวัสดิการใหม่ สไตล์ Non Cash
ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

post

ภาพกิจกรรม HR School Module 2 ครบเครื่องเรื่อง Recruit

ภาพกิจกรรม HR School Module 2 ครบเครื่องเรื่อง Recruit
(6 ขั้นตอน 15 กิจกรรม KPI ในงาน Recruit)

ณ วันที่ 6 กันยายน 2562

post

เสวนาทบทวนแก้ไขข้อบังคับการทำงาน พรบ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

เสวนาทบทวนแก้ไขข้อบังคับการทำงาน (ภาคปฎิบัติ) 7 สิทธิประโยชน์ พรบ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
ร่วมด้วยช่วยกันมองต่างมุม และแชร์ประสบการณ์ความรู้ พรบ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมการนิคมโรจนะ

post

HR School : หลักสูตรเปลี่ยน HR มือใหม่ให้ทำงานได้อย่างมืออาชีพ

HR School โดยอาจารย์ออมทรัพย์ บุตรแก้ว ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ นำเสนอโปรแกรมทอง หลักสูตรเปลี่ยน HR มือใหม่ให้ทำงานได้อย่างมืออาชีพ (ง่าย ๆ ไม่ยาก ไม่เยอะ) ด้วยเนื้อหาที่เหมาะสมกับปัจจุบันสอนเน้นให้เครื่องมือไปทำงานเลย ด้วยประสบการณ์จริง ตรง ลีลาสนุกสนาน เร้าใจ ไม่ง่วง รับประกัน… ความไม่เยอะ ทุกเรื่องเข้าใจใช้ทำงานได้ใน 3 ชั่วโมง

สำรองที่นั่งหลักสูตร คลิก !

หลักสูตรต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สอบถามเพิ่มเติม โทร 035 226432 ต่อ 220 หรือสอบถามในไลน์กลุ่มโรจนะ

post

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพื่อยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะทำให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความมั่นคงในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะเป็นประโยชน์แก่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

มติชนออนไลน์ สรุปเนื้อหาสาระสำคัญ ของพ.ร.บ.ดังกล่าว จะให้สิทธิประโยชน์ลูกจ้าง 7 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ

ประเด็นที่ 1  ลากิจธุระจำเป็นได้ค่าจ้าง 3 วันทำงานต่อปี

ประเด็นที่ 2 ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ลาก่อนคลอด หลังคลอดได้ 98 วัน

ประเด็นที่ 3 กรณีนายจ้างมีการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนนิติบุคคล หากลูกจ้างไม่ยินยอม ก็สามารถรับค่าชดเชยพิเศษตามกฎหมายฉบับนี้ โดยหากทำงานมาครบ 20 ปีก็ได้รับ 400 วัน

ประเด็นที่ 4 ได้รับค่าชดเชยใหม่กรณีเลิกจ้างจะเพิ่มเป็น 6 อัตราจาก 5 อัตรา คือ อัตราที่ 1 ลูกจ้างที่ทำงานมาครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปีได้ค่าขดเชย 30 วัน อัตราที่ 2 ลูกจ้างหากทำงานครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 3 ปี ได้ค่าชดเชย 90 วัน อัตราที่ 3 ลูกจ้างทำงานครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปีจะได้รับเงินชดเชย 180 วัน  อัตราที่ 4 ทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินชดเชย 240 วัน  อัตราที่ 5 ลูกจ้างทำงานครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ได้เงินชดเชย  300 วัน และอัตราที่ 6 ลูกจ้างทำงานครบ 20 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินชดเชย 400 วัน

ประเด็นที่ 5 กรณีย้ายสถานประกอบการไปที่อี่น หากลูกจ้างไม่ตามไปก็สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ และได้สิทธิชดเชยตาม 6 อัตรา ซึ่งกฎหมายเก่าไม่ได้เลย เราต้องตามไป แต่ของใหม่ให้สิทธิเราเลือกได้

ประเด็นที่ 6 กรณีค่าตอบแทน หากนายจ้างไม่จ่ายค่าตอบแทน จะเป็นในบางอาชีพ อย่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คนขับรถส่งของ ก็เป็นงานที่ไม่มีค่าล่วงเวลา แต่จะได้ค่าตอบแทนเป็นหลัก หากเกินเวลาปกติ โดยของเดิมดอกเบี้ยให้ร้อยละ 7.5 ต่อปีกรณีลูกจ้างไปฟ้องขอ แต่กฎหมายใหม่ให้ได้สูงสุดถึง 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

และประเด็นที่ 7 ให้สิทธิเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย โดยลูกจ้างมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องค่าจ้าง ค่าตอบแทน ซึ่งกฎหมายเดิมไม่กำหนด แต่ของใหม่เราเพิ่มตรงนี้ว่า ลูกจ้างชายหญิงมีงานเท่าเทียมกันต้องได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน ซึ่งตรงนี้สอดคล้องกับอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 100

ทั้งนี้ พ.ร.บ.นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

แหล่งข้อมูล ประชาไท

post

เชิญสมาชิกร่วมสัมมนาจร 7-8 ธ.ค. ณ รอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท นครนายก

ชมรมบริหารงานบุคคลโรจนะ (RPG) จัดสัมมนาจรเพื่อเสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิก ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม และวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 (2 วัน 1 คืน) ณ รอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท นครนายก โดยมีหัวข้อการสัมมนาจรดังต่อไปนี้

 1. Proactive ER Strategy
 2. BCB (Business Continuity Plan)
 3. Update พรบ. คุ้มครองแรงงาน และ พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พร้อมตัวอย่างสถานการณ์ล่าสุด
 4. กิจกรรม Walk Rally เชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายคน HR
 5. ถาม-ตอบ สาระพันปัญหา กับกูรูด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 6. กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

อัตราค่าสัมมนา : สำหรับสมาชิกใหม่ที่ต่ออายุปี 2561 หรือผู้ติดตาม ชำระในอัตราท่านละ 1,000 บาท

หากท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมเสวนาดังกล่าว สามารถแจ้งสำรองที่นั่งได้ทาง

E-mail : warong@seksun.co.th, natcharikan_hr@fptthai.co.th, jiraprapa_hr@fptthai.co.th

post

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …

กระทรวงแรงงาน เผยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 ก.ย.61 ณ ตึกรัฐสภา มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … พร้อมตั้งกรรมธิการพิจารณาร่างให้เสร็จภายใน 30 วัน

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลใช้บังคับมาเป็นเวลานานทำให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการเพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้าง จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้การเปลี่ยนแปลง ตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทำงานโดยได้รับค่าจ้าง ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรได้โดยถือเป็นวันลาเพื่อคลอดบุตร เพิ่มอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป กำหนดให้การย้ายสถานประกอบกิจการรวมทั้งการย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือสถานที่อื่นของนายจ้าง และแก้ไขให้นายจ้างกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชาย และหญิงในงานที่มีค่าเท่าเทียมกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

post

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13:30 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุมการนิคมโรจนะ ประตู A

ในหัวข้อต่อไปนี้

 • 1. แนวโน้มปัญหาแรงงาน และข้อเรียกร้องปลายปี 2561 โดย…สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 2. วิเคราะห์เจาะลึกข้อเรียกร้องที่น่าสนใจล่าสุด เช่น
  2.1 ปรับค่าจ้างและการจ่ายโบนัสใช่หรือไม่
  2.2 ประเด็นใดบ้างที่ทำให้การเจรจายืดเยื้อ
  2.3 ศึกษาจากแนวคิดเจ้าของเคสกรณีศึกษาตัวจริง โดย…ผู้จัดการฝ่ายบุคคลจาก 3 บริษัทที่เกิดขึ้นจริง
 • 3. กฎหมายและแนวทางปฎิบัติ กรณีให้นายจ้างหักเงินกู้ยืม กยศ. โดย…คุณสมชาย นิยมค้า ที่ปรึกษาชมรม
 • 4. ถาม-ตอบ สาระพันปัญหาท้ายชั่วโมง

ส่งแบบตอบรับ และสำรองที่นั่งได้ที่ คุณจิรประภา วังผา E-mail : jiraprapa_hr@fptthai.co.th เบอร์โทร 035-226-432-8 ต่อ 220 หรือ คุณวรงค์ ชุ่มชวย E-mail : warong@seksun.co.th , natcharikan_hr@fptthai.co.th

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ RPG Training – Jun ‘2018

post

สรุปผลสำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรมความรู้ให้แก่สมาชิก RPG ประจำปี 2561

สรุปผลสำรวจ ความต้องการในการจัดกิจกรรม และตารางสรุปหลักสูตรอบรม ประจำปี 2561

 • ผลการสำรวจหลักสูตรอบรมประจำปี 2561

 • ผลการสำรวจรูปแบบการฝึกอบรมประจำปี 2561

ตารางสรุปหลักสูตรอบรมกลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ ประจำปี 2561