วัตถุประสงค์
กลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 โดยการจัดตั้งของผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบริษัทต่างๆ ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ เดิมได้ร่วมประชุมประจำทุกเดือน โดยจัดประชุมเวียนตามบริษัทต่างๆ และต่อมามีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาโดยมีกรรมกรบริหารกลุ่ม ซึ่งมีจุดประสงค์หลักคือ

  1. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่างผู้บริหารงานบุคคลของแต่ละบริษัท ในอันที่จะดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานที่ยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการและพนักงานโดยส่วนรวม
  2. เพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขด้านแรงงาน ที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุน
  3. เพื่อร่วมมือ และประสานงานในการที่จะแก้ไขปัญหา หรือข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริการด้านสาธารณูปโภค การจราจร ความปลอดภัย ต่อผู้บริหารสวนอุตสาหกรรมโรจนะ หรือหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการดำเนินการ

  1. จัดประชุมสมาชิกเป็นประจำ 2 เดือน ณ ห้องประชุมของสวนอุตสาหกรรมโรจนะหรือโรงแรมในจังหวัดอยุธยา (ชื่อโรงแรมจะแจ้งให้ทราบก่อนการประชุม) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน การบริหาร หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกนำไปดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาในบริษัทของตนต่อไป
  2. เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก
  3. เชิญผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนมาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิก