post

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13:30 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุมการนิคมโรจนะ ประตู A

ในหัวข้อต่อไปนี้

  • 1. แนวโน้มปัญหาแรงงาน และข้อเรียกร้องปลายปี 2561 โดย…สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • 2. วิเคราะห์เจาะลึกข้อเรียกร้องที่น่าสนใจล่าสุด เช่น
    2.1 ปรับค่าจ้างและการจ่ายโบนัสใช่หรือไม่
    2.2 ประเด็นใดบ้างที่ทำให้การเจรจายืดเยื้อ
    2.3 ศึกษาจากแนวคิดเจ้าของเคสกรณีศึกษาตัวจริง โดย…ผู้จัดการฝ่ายบุคคลจาก 3 บริษัทที่เกิดขึ้นจริง
  • 3. กฎหมายและแนวทางปฎิบัติ กรณีให้นายจ้างหักเงินกู้ยืม กยศ. โดย…คุณสมชาย นิยมค้า ที่ปรึกษาชมรม
  • 4. ถาม-ตอบ สาระพันปัญหาท้ายชั่วโมง

ส่งแบบตอบรับ และสำรองที่นั่งได้ที่ คุณจิรประภา วังผา E-mail : jiraprapa_hr@fptthai.co.th เบอร์โทร 035-226-432-8 ต่อ 220 หรือ คุณวรงค์ ชุ่มชวย E-mail : warong@seksun.co.th , natcharikan_hr@fptthai.co.th

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ RPG Training – Jun ‘2018