post

สรุปผลสำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรมความรู้ให้แก่สมาชิก RPG ประจำปี 2561

สรุปผลสำรวจ ความต้องการในการจัดกิจกรรม และตารางสรุปหลักสูตรอบรม ประจำปี 2561

  • ผลการสำรวจหลักสูตรอบรมประจำปี 2561

  • ผลการสำรวจรูปแบบการฝึกอบรมประจำปี 2561

ตารางสรุปหลักสูตรอบรมกลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ ประจำปี 2561