post

ภาพกิจกรรมการประชุมและงานเสวนา เรื่อง “ผ่า… ร่างแก้ไข พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 6 และพรบ.แรงงานสัมพันธ์ใหม่ (2560)” ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ผู้นำเสวนาและบรรยาย โดย อาจารย์ สมชาย นิยมค้า