post

ผลการสำรวจ เรื่องกฎหมายแรงงาน โดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
จากกลุ่มตัวอย่าง 137 ราย ส่วนใหญ่คือกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (27%) ผลการสำรวจสรุปได้ ดังนี้

  • 46% องค์กรให้ความสำคัญกับกฎหมายแรงงานในระดับมากที่สุด
  • 51.8% มีการสื่อสารข้อมูล ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเฉลี่ย 1-3 ครั้ง/ปี
  • 70.1% มีการสื่อสารข้อมูล ความรู้ ข่าวสารมากที่สุดในเรื่อง สิทธิการลาของลูกจ้าง
  • 61.3% องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดหรือ มีความเหมาะสมมากที่สุด
  • ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ค่าชดเชย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)