post

การสมัครสมาชิกกลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ ประจำปี 2563

บริษัทที่ประสงค์จะสมัครสมาชิก กลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ ประจำปี พ.ศ.2563 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ชำระเงิน และส่งเมล์ตามที่แจ้งไว้ในเอกสาร โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกได้ที่เว็บไซต์ทุกสัปดาห์ค่ะ

post

ภาพบรรยากาศการอบรมความรู้ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน-แรงงานสัมพันธ์ และสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน

ภาพบรรยากาศการอบรมความรู้ พ.ร.บ. ประกันสังคม และ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน-แรงงานสัมพันธ์และสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

post

รายชื่อผู้เข้าสัมมนาอบรมความรู้ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน-แรงงานสัมพันธ์ ฯ ประจำเดือน พ.ย. 2560

post

การประชุมและงานบรรยาย ประจำเดือนตุลาคม 2560

กลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ (RPG) กำหนดจัดการประชุม และบรรยาย เรื่อง “เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแบบมืออาชีพ” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

บรรยาย โดย อาจารย์ สมชาย นิยมค้า
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่ที่รู้จักกันดี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในบริษัทไทย ญี่ปุ่น และอเมริกัน มาเกือบ 40 ปี
• อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน
• ปัจจุบันผู้ประนอมข้อพิพาทศาลแรงงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ (RPG) จึงขอเชิญบริษัทที่เป็นสมาชิก และไม่ได้เป็นสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายดังกล่าว ติดต่อจองที่นั่งได้ที่ คุณจิรประภา วังผา (คุณแอน) เบอร์โทรศัพท์ 08 9757 9114 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

post

พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) 2560 มีผลใช้บังคับ 1 ก.ย. 2560

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด – พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๐

post

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำไตรมาส 2/2560 คลิก !

ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ย้อนหลังทั้งหมด คลิก !

 

post

ภาพกิจกรรมประชุมและงานเสวนา เดือนเมษายน 2560

ภาพกิจกรรมการประชุมและงานเสวนา เรื่อง “ผ่า… ร่างแก้ไข พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 6 และพรบ.แรงงานสัมพันธ์ใหม่ (2560)” ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ผู้นำเสวนาและบรรยาย โดย อาจารย์ สมชาย นิยมค้า

post

การประชุมและงานเสวนา ประจำเดือนเมษายน 2560

ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ (RPG) กำหนดจัดการประชุม และงานอบรมเสวนา เรื่อง “ผ่า… ร่างแก้ไข พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 6 และพรบ.แรงงานสัมพันธ์ใหม่ (2560)” ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

ผู้นำเสวนาและบรรยาย โดย อาจารย์ สมชาย นิยมค้า
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่ที่รู้จักกันดี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในบริษัทไทย ญี่ปุ่น และอเมริกัน มาเกือบ 40 ปี
• อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน
• ปัจจุบันผู้ประนอมข้อพิพาทศาลแรงงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ (RPG) จึงขอเชิญบริษัทที่เป็นสมาชิก และไม่ได้เป็นสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว จำนวน 60 ที่นั่ง เปิดรับสมัครถึงวันที่ 6 เมษายน 2560 ติดต่อจองที่นั่งได้ที่ คุณจิรประภา วังผา (คุณแอน) เบอร์โทรศัพท์ 08 9757 9114 หรือคุณอภิญญา จันทโคตร (คุณดา) เบอร์โทรศัพท์ 08 1372 700 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

post

ผลการสำรวจ เรื่องกฎหมายแรงงาน

ผลการสำรวจ เรื่องกฎหมายแรงงาน โดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
จากกลุ่มตัวอย่าง 137 ราย ส่วนใหญ่คือกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (27%) ผลการสำรวจสรุปได้ ดังนี้

  • 46% องค์กรให้ความสำคัญกับกฎหมายแรงงานในระดับมากที่สุด
  • 51.8% มีการสื่อสารข้อมูล ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเฉลี่ย 1-3 ครั้ง/ปี
  • 70.1% มีการสื่อสารข้อมูล ความรู้ ข่าวสารมากที่สุดในเรื่อง สิทธิการลาของลูกจ้าง
  • 61.3% องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดหรือ มีความเหมาะสมมากที่สุด
  • ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ค่าชดเชย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

post

Thailand Salary Guide 2017

คู่มือฐานเงินเดือนประจำปี 2017 จัดทำโดย Adecco Group Thailand

https://www.adecco.co.th/salary-guide

Publish every year since 2007, Adecco Thailand Salary Guide is a comprehensive overview of updated salary information from 5 job categories across key sectors and industries. The figures and information included in this Guide are based on information obtained from Adecco experts who work with Adecco clients and candidates every day of the week throughout the year. Each salary range is derived from the demand of market in those respective positions of Adecco clients in a year and is varied from position to position. The figures shown are base salary excluding compensations and fringe benefits.